Disclaimer & Privacyverklaring

Disclaimer voor www.stichtseaanspanning.nl en www.kastelentochtdoorn.nl
De Vereniging Stichtse Aanspanning Doorn (de Stichtse), verleent u hierbij toegang tot www.stichtseaanspanning.nl en www.kastelentochtdoon.nl (“de Websites”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. de Stichtse behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvende informatie en aan de inhoud of aan het ontbreken daarvan kunnen geen rechten ontleend worden. Door omstandigheden buiten onze invloedsfeer kunnen met name in de gepubliceerde agenda zich op het laatste moment wijzigingen optreden. Verifieer daarom altijd bij de organisator van een evenement.
Beperkte aansprakelijkheid
De Stichtse spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de Stichtse. In het bijzonder zijn alle gegevens voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de Stichtse nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de Stichtse. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is voor privédoeleinden WEL toegestaan ook zonder schriftelijke toestemming van de Stichtse. Wij waarderen wel als u de bron van de foto’ vermeld : “Stichtse Aanspanning Doorn” met een link naar onze reguliere website: www.stichtseaanspanning.nl
Commercieel gebruik 
Indien u commercieel gebruik wilt maken van ons fotomateriaal, verzoeken wij u contact met ons op te nemen, zodat wij u die gratis ter beschikking kunnen stellen in de hoogst mogelijk resolutie
Beeldrecht
Bij de productie van deze website is, voor zover geen gebruik is van eigen fotomateriaal, gepoogd alleen foto’s en afbeeldingen te gebruiken die in de “public domain” te verkrijgen zijn. Mocht u desondanks menen dat wij inbreuk maken op uw rechten verzoeken wij u ons dit per email te laten weten, zodat wij de gebruikte foto of afbeelding kunnen verwijderen
Bescherming van persoonsgegevens
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonlijke gegevens worden nimmer gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld. Uw persoonlijke gegevens worden nooit zonder uw toestemming aan derden getoond of doorgegeven.
Welke informatie ontvangen wij
Door middel van de contactformulieren en de formulieren voor de inschrijving verkrijgen wij de door u verstrekte gegevens plus waarop u het formulier instuurt én het unieke IP-adres van de computer waarmee u het formulier verstuurd. Het IP -adres wordt uitsluitend gebruik voor het opsporen en blokkeren van eventueel misbruik.
Cookies 
Wij maken op deze website géén gebruik van cookies. Wij hanteren een teller, die het aantal bezoekers registreert per uur, per dag en per maand. Daarnaast wordt geregistreerd welke Browser u gebruikt, welke zoekmachine of van welke homepage u op deze site terecht bent gekomen. Deze gegevens zijn anoniem.
Opmerkingen
Als u wilt reageren op deze website gebruikt u dan dit e-mailadres.
Uw reacties worden gewaardeerd.